Regulamin pola biwakowego –  Stanica Hufca ZHP Wschowa

Poniższy regulamin został opracowany z myślą o wspólnym dobru wszystkich osób przebywających na terenie Stanicy Hufca ZHP Wschowa w Lginiu. Obowiązkiem każdego mieszkańca pola jest jego przestrzeganie i dbanie o to, by był przestrzegany. W przypadku ewentualnych skarg dotyczących naruszeń postanowień, organizator ma prawo wydalić z terenu Stanicy, osoby, które  nie przestrzegają poniższego regulaminu (bez zwrotu kosztów).

Postanowienia ogólne:

 1. Z pola namiotowego można korzystać w sezonie od 01.05 do 30.09.
 2. Liczba stanowisk na polu jest ograniczona, w związku z powyższym rozstawienie przyczep jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą pola.
 3. Opłata za sezon wynosi 1600 zł + rachunek za prąd i uiszczana może być w dwóch ratach – pierwsza rata przy wjeździe na pole- druga do 20.07
 4. Opłata za czasowe rozstawienie przyczepy wynosi 20zł od osoby dorosłej na dobę, 15zł od dziecka do 14 roku życia.
 5. W koszty wchodzą : opłata za zajmowane stanowisko średnio 25m.kw – przy zajęciu większej powierzchni zostanie naliczona dodatkowa opłata (5 miesięcy, woda, toalety, prysznice /ciepła woda codziennie w czasie trwania obozów i w weekendy całego sezonu/ oświetlenie terenu, parking, korzystanie z plaży i kąpieliska)
 6. Osoby przebywające na polu mogą korzystać z łazienek i pryszniców w wyznaczonych godzinach.
 7. Za wykupiony i nie  wykorzystany pobyt w bieżącym sezonie, nie udziela się zwrotu gotówki.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 7.00.
 9. Na terenie Stanicy zabrania się:
 • wprowadzania i kąpania psów na terenie kąpieliska,
 • wycinania drzew i krzewów,
 • naruszania struktury ściółki : grabienia, okopywania, wkopywania,
 • wbijania gwoździ w drzewa,
 • palenia ognia w lesie.
 • odgradzania terenu,
 • mycia samochodów,
 • puszczania luzem zwierząt domowych / psy, koty /.
 1. Woda do campingu może być podłączona z chwilą montażu przenośnego pojemnika na ścieki i sprawdzeniu przez pracownika pola.
 2. Śmieci i nieczystości wyrzucamy do kontenera.
 3. Samochód należy zostawić na parkingu.
 4. Parking dla pojazdów osób zamieszkałych na polu biwakowym znajduje się
  w wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony. Stanica nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy pozostawionych w samochodach, jak i za jakiekolwiek zniszczenia tych pojazdów.
 5. Po zakończeniu sezonu teren biwakowania należy przywrócić do pierwotnego stanu, zostawić w ładzie i porządku do wyznaczonego terminu
 6. Wszelkie uwagi kierować do osoby odpowiadającej za pole biwakowe lub komendanta stanicy.
 7. Dla dobra wszystkich wypoczywających komenda Stanicy zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie.

.

NIE NISZCZ PRZYRODY, PAMIETAJ JESTEŚ JEJ GOŚCIEM!!!

PAMIETAJ NIE JESTEŚ SAM, LICZ SIĘ Z INNYMI, KAŻDY CHCE WYPOCZĄĆ!!!

 

Ilość miejsc na polu biwakowym jest ograniczona – osoba upoważniona do kontaktu w sprawach organizacyjnych
– hm. Mariola Kląskała- Poniży – tel. 531665007

 

 

Data……………………….                                         Podpis wynajmującego